יש לתאם הגעה מראש!

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים לאתר "LAKE TLV"

המרכז לוויקבורד וסקי מים בישראל בע”מ ח.פ 514906882 (“החברה”) מברכת את
בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת www.laketlv.co.il (להלן: “האתר”)
LAKE TLV הינו בית ספר לסקי מים, מתחם אירועים וחנות לציוד סקי מים וגלישה
(“המתחם”, “השירותים” ו”המוצרים”), האתר מספק פלטפורמה מקוונת נוחה ובטוחה
באמצעותה יכולים הגולשים לרכוש כרטיסי כניסה  לגלישה ולאירועים , מנויים, כרטיסיות
וכיו”ב לכניסה למתחם ולקבלת השירותים המוצעים במתחם ולרכוש מגוון המוצרים המוצעים
למכירה במתחם (“הכרטיסים” ו/או “המנויים”). כמו כן, האתר מספק מידע אודות השירותים
הייחודיים המוצעים לרכישה באתר, אופן מימוש, השימוש באתר ועוד (“התכנים”).


1. כללי:
1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על
הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי
התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת
השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או
נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם
חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או
אמצעי תקשורת אחרים.
1.4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה ו/או רכישה של קטין מתחת לגיל 18
מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף
מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של
שאר הוראות התקנון.


2. הגלישה באתר:
2.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
2.2. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי,
שם משפחה, טלפון, תעודת זהות, תאריך לידה וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה
(לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את 
האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי
פרטים יש לעדכנם באתר.
2.3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה
להשתמש בשירותי האתר.
2.4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
2.5. השארת פרטים באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן
שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
2.6. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות
לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
2.7. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע
מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.7.1. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
2.7.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-
פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.7.3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
2.7.4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
2.7.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר
בכל דרך שהיא.


3. הצהרות משתמש:

3.1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע
להם:
3.1.1. שהשירותים והתכנים המוצגים באתר ניתנים ומסופקים לשם האימון בלבד
וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה לאחר מעקב קפדני אחר הוראות
המדריך ו/או הוראות השימוש בשירותים ו/או האחראי במתחם ובאחריות המשתמש.
3.1.2. יובהר כי כל פעולה שתעשה באמצעות המוצרים ו/או כחלק ו/או בעקבות
קבלת השירותים תעשה במשנה זהירות וכי האחריות הבלעדית לכל נזק
(חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בשירותים.
3.1.3. שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי
מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף,
לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן
מהאתר ו/או מהשירותים הניתנים על ידי האתר, אפילו אם האתר הזהיר,
המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא
יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה
האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם
ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש
בשירותים המוצגים באתר.
3.1.4. השירותים אינם מובאים כתחליף לטיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים ו/או
מקצועיים, ואין לראות בהם ייעוץ ו/או המלצה של אנשי מקצוע מוסמכים, כגון
רופאים, דיאטנים וכדומה.
3.1.5. ככל וקיימת לרוכש או לעושה השימוש בשירותים בעיה בריאותית ו/או הוא
אינו כשיר לבצע פעילות חוויתית ו/או ספורטיבית, חובה עליו לדווח על כך
למפעיל האתר ו/או לאחראי המתחם, טרם ההתקשרות והשימוש בשירותים,
ולהימנע מעשיית שימוש בשירותים ללא השגחה רפואית מתאימה.
3.1.6. ככל וצורך השירותים הינו קטין מתחת לגיל 18, עליו לצרוך את השירותים
בליווי אדם מבוגר בלבד ואין האתר ו/או החברה אחראיים לאופן הפעילות
והשימוש הוא על אחריותו המלאה של עושה השימוש והמלווה;
3.1.7. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;
3.1.8. שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
3.1.9. הרוכש או עושה השימוש בשירותים ו/או במוצרים מצהירים, כי הם במצב
פיזי טוב וכי אינם סובלים מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותם כתוצאה
מקבלת השירותים ו/או אימון תנועתי אחר וכי הם מסוגלים לעסוק באימון
פאסיבי או אקטיבי וכי השירותים המוצגים באתר לא יפגעו בבריאותם, ביטחונם, נוחיותם או מצבם הפיזי.
3.1.10. על מנת לעשות שימוש בשירותים, חובה לחתום ולאשר את טופס
השימוש במתקן שיימסר לאחר הכניסה למתחם. ללא חתימה ואישור הטופס
לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים, גם לאחר רכישה ותשלום.
3.2. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם
באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים,
עדכניים, מדויקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים
תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון;
(5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות
BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7)
השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

4. השירותים המוצעים באתר:
4.1. השירותים, הכרטיסים, המנויים ותכני האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר.
4.2. המחיר המופיע באתר בצמוד לשירות הינו המחיר העדכני. המחיר עשוי להשתנות
מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים, המנויים,
הכרטיסים והתכנים באתר או להפסיקם או לשנות את המחירים המוצעים באתר
ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
4.3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים, כרטיסים, מנויים ו/או תכנים.
4.4. אופן הצגת השירותים, בכרטיסים, המנויים והתכנים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.


5. הרשמה, רכישה ואספקה של השירותים והמנויים באתר:
5.1. חלק מהמנויים/כרטיסים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר ניתנים לרכישה
באופן ישיר ללא צורך בהרשמה לאתר ועבור חלק מהמנויים/כרטיסים ו/או
השירותים המוצעים לרכישה באתר, האתר דורש הרשמה לאתר. בעת ההרשמה,
יקבלו הלקוחות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דואר האלקטרוני שלהם כפי
שהוזנה באתר, עם סיסמה אישית באמצעותה יוכלו לרכוש באתר. הלקוח יוכל
לעשות שימוש במנוי באמצעות הסיסמה האישית שניתנה לו על ידי האתר.
5.2. בהרשמה לאתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1)
חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו
מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר
ו/או בכל אמצעי את התכנים המוצגים בחשבונך.
5.3. האתר שומר את זכותו לשנות את שם המשתמש שבחרת או להסיר אותו במידה
וייקבע כי שם המשתמש אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
5.4. השירותים יסופקו במועדים ובמיקום כפי שאושרו על ידי הרוכש בעת הרכישה
באתר, בהתאם לשעות פעילות המתחם, והרוכש יוכל לעשות שימוש בכרטיס ו/או
במנוי שרכש ולהירשם דרך האתר ו/או באמצעות יצירת קשר עם המתחם ו/או נציגי
האתר, בכפוף לאישורו של האתר ו/או נציגיו.
5.5. תוקפה של כרטיסייה הינו כמצוין באתר בעת הרכישה, לא יתאפשר ניצול של
אימונים שלא נעשה בהם שימוש לאחר מועד תוקף הכרטיסייה.
5.6. אי הגעה במועד ששוריין על ידי הרוכש וללא ביטול כנדרש ייחשב כניצול כניסה
בכרטיסייה.
5.7. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא
אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח
עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
5.8. התשלום בגין רכישת מנויים ו/או כרטיסים ו/או שירותים באתר יתבצע באמצעות
כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
5.9. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום
האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים
אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
5.10. ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
5.11. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במנויים, בשירותים ובמידע באתר שייכות לאתר
בלבד ו/או לצד שלישי שהעניק רישיון שימוש לאתר, השימוש בשירותים הוא אישי
בלבד ואין להעביר לאחר, להעתיק, להפיץ או להציג בפומבי את השירותים שנרכשו.

6. מדיניות אספקת מוצרים:
 6.1. האתר אינו מבצע משלוחים ואספקת מוצרים תיעשה באמצעות איסוף עצמי
מהחנות במתחם בכתובת – פארק מנחם בגין, תל אביב.
6.2. רוכש באתר יקבל אישור כי המוצר זמין לאיסוף מהחנות, ככל ומוצר אינו במלאי,
האתר יעדכן את הרוכש.
״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג
וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.
6.3. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.
6.4. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה
והמזמין לא יהיה זמין, האתר יכין את ההזמנה לאיסוף ללא המוצר החסר.
6.5. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם
כתוצאה של:
6.5.1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
6.5.2. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

7. מדיניות שינויים וביטולים:
7.1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
7.2. שינוי או ביטול הרשמה למנויים (כרטיסיה, מנוי שנתי ו/או חודשי) יתאפשרו בתוך
14 ימים מיום ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר) וקבלת
החזר כספי יחסי בהתאם לתקופה בה ניתן השירות, ככל וניתן (להלן: “תקופת
הביטול”).
7.3. בהתנתקות ממנוי שנתי, לאחר תקופת הביטול ובטרם סיום תקופת המנוי, יחויב
הרוכש בעלות של מנוי חודשי עבור התקופה בה ניתן השירות.
7.4. יובהר, כי לאחר תקופת הביטול, ביטול מנוי באמצע החודש יחייב תשלום חודש מלא.
7.5. כמו כן, כי לא יינתן החזר כספי עבור תקופות בהן לא נוצל המנוי ו/או לא נעשה
שימוש בכרטיסייה.
7.6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט בתקופת הביטול (ולא
עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר, יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום
הרכישה או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
7.7. שינוי או ביטול הזמנת שירות חד פעמי (כרטיס כניסה חד פעמי), יתאפשרו בתוך
14 ימים מיום ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר), ובתנאי
שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו נקבע
מתן השירות.
7.8. ברכישת מוצרים, במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת
המוצר, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
7.9. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
7.10. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:
7.10.1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;
7.10.2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
7.10.3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
7.10.4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
7.10.5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך

מבניהם).
7.11. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת
המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.
7.12. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר
המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של
שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לאסוף את המוצר
בשנית מכתובת החנות.
7.13. כל החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר
המאשרת זאת.
7.14. החזר הכספי יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

7.15. האמור בתקנון ובסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
8. אחריות האתר:
8.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן
הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או
עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או
בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש
בשירותים אשר מוצגים על ידו.
8.2. המנויים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם מובאים כתחליף לטיפול ו/או ייעוץ ו/או
המלצה רפואיים ו/או מקצועיים, ואין לראות בהם ייעוץ ו/או המלצה של אנשי מקצוע
מוסמכים, כגון רופאים, דיאטנים וכדומה.
8.3. השירותים המוצגים באתר אינם תרופות או תחליף לתרופות, ואינם מוגדרים לטיפול
ו/או מניעה של מחלות, ובכל מקרה יש להיוועץ עם איש מקצוע כגון רופא, דיאטני
וכדומה.
8.4. ככל וקיימת לרוכש או לעושה השימוש בשירותים בעיה בריאותית והוא אינו
כשיר להתאמן, חובה עליו לדווח על כך למפעיל האתר ו/או לחברה ו/או לאחראי
המתחם, טרם ההתקשרות, ולהימנע מעשיית שימוש בשירותים ללא השגחה
רפואית מתאימה.
8.5. ככל ועושה השימוש בשירותים הינו קטין מתחת לגיל 18, עליו לצרוך את
השירותים בליווי אדם מבוגר בלבד ואין האתר אחראי לאופן הפעילות, והשימוש
הוא על אחריותו המלאה של הגולש והמלווה;
8.6. הרוכש או עושה השימוש בשירותים מצהירים, כי הם במצב פיזי טוב וכי אינם
סובלים מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותם כתוצאה מקבלת השירותים ו/או
שיעורי סקי מים ו/או מאימון ו/או אימון תנועתי אחר וכי הם מסוגלים לעסוק
באימון פאסיבי או אקטיבי וכי השירותים המוצגים באתר לא יפגעו בבריאותם,
ביטחונם, נוחיותם או מצבם הפיזי.
8.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קריאה של תקנון האתר אינה מהווה הוראה ו/או התוויה
ו/או עצה רפואית.
8.8. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מסוימים
במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק
ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא יחייב את האתר.
8.9. מוצרים מסוימים באתר עשויים להכיל חומרים אלרגנים (כגון בדי פיברגלאס
וכדומה), יש לקרוא בעיון את תווית המוצר טרם השימוש בו. במקרים של תופעות
אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול השימוש במוצר ולפנות מיד לרופא.
8.10. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את
הוראות המוצר (כגון תפעול המוצר, תחזוקת המוצר, גיל מינימלי לשימוש, הוראות
שימוש וכד’) והאחריות הינה על הלקוח.
8.11. השימוש במוצרים בהתאם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה לו כל
טענה כלפי האתר, מנהליו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף,
לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם
כתוצאה משימוש במוצרים, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או
על מוצר מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על
הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או
לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצרים.
8.12. המוצרים המופיעים באתר עשויים להיות מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים ו/או
מסופקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים
לכך ושהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או
הספק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם שהוא מעבר לעלות המוצר.
8.13. האחריות למוצרים (ככל וישנה), ניתנת על ידי היבואן ובהתאם למדיניות היבואן.
מימוש האחריות תיעשה באמצעות היבואן בלבד. במקרה הצורך ניתן ליצור קשר
עם האתר ולהתייעץ לגבי האחריות והחזרת המוצריםמידע ומצגים אודות שירותים
המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר
(ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים
|העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר
ערב למידת הדיוק של מידע זה.
8.14. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת
קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
8.15. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות
שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות
שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת,
מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו
ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
8.16. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר
ובכלל זה את המידע ביחס לשירות ו/או למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
8.17. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של
|כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין
תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר
יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
8.18. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה
מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות
טכניות או אחרות במידע.
8.19. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו
מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או
מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות
כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות:
(1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב
השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל
באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

9. השימוש באתר:
9.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או
לאפשר לאחרים להשתמש (בין היתר במנויים ו/או בשירותים), בכל דרך אחרת
בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך
שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
9.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות
מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור
אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים
כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
9.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר,
אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים
כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
9.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות
או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
9.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין
להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף
אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (“AS IS”) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו
באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר
לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה:
אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם
מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום
הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar””)
בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
9.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה
זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
9.7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר
ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה
והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
9.8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין
כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד
והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו,
מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד
שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים
שביצע לאתר.

10. פעילות אסורה באתר:
10.1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר
למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט
כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
10.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
10.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
10.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
10.2.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב 
באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;
10.2.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש
ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
10.2.5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
10.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים
בנוגע לשימוש באתר;
10.2.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות
או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
10.2.8. לנסות להתחזות לאדם אחר;
10.2.9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
10.2.10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
10.2.11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
10.2.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
10.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
10.2.14. להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק PHP,
HTML, JavaScript או קוד אחר;
10.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים
טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
10.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
10.2.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
10.3. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין
להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף
אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו
באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר
לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה:
אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם
מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום
הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar)
בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
10.4. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה
זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
10.5. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר
ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה
והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
10.6. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או
השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

11. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
11.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או
המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה
רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן,
האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
11.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט
ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים
להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לגולשים
באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
11.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות,
יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר
או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי
ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.


12. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
12.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש
בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
12.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
12.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול
המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
12.4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם
משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים
עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך.
במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
12.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
12.6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
12.7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי,
מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
12.8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש
למשלוח 
דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח –2008 (“חוק התקשורת”).
12.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות
לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או
באמצעות פנייה בדוא”ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור
כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
12.10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
12.11. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה
מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות
טכניות או אחרות במידע.
12.12. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות
המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות
פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות
המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

13. תוכן צדדים שלישיים:
13.1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) וכן
במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע,
אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי
(“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים,
מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם
דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן,
חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או
בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד
שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על
ידינו.
13.2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות
אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

14. קניין רוחני:
14.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,
שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים
של האתר.
14.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד,
ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות
או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים,
אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב
ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה
(ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם לגבי תוכנית אימונים אישית ו/או תפריט תזונה
שישלחו ללקוח ו/או ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים
שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
14.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה
או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר
®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
14.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים
של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא
הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

15. סמכות שיפוט:
15.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת
הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
15.2. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או
הקשור לתקנון זה.

16. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
16.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה
מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות
טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי
דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

17. מדיניות פרטיות:
17.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
17.2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין
היתר, תמונות וסרטונים בהם אתה מופיע, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על
המכשיר הנייד שלך או המחשב (“המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר
עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
17.2.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
17.2.2. תפעולו התקין של האתר;
17.2.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
17.2.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
17.2.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
17.3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
17.3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג
המכשיר ממנו אתה גולש;
17.3.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
17.3.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות
הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור
בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
17.3.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
17.4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי
ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
17.5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
17.5.1. לפתח ולתחזק את האתר;
17.5.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן,
האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
17.5.3. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים
ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
17.5.4. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים
בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה
אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש
למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.ֿ
17.6. במידה והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר
ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה
שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
17.7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך,
והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
17.8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד
גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים
באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

18. שונות:
18.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש
או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש
הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
18.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף
מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

19. צרו קשר:
19.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים
לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו,
נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות
כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
כתובת: פארק מנחם בגין, תל אביב;
טלפון: 03-7391168;
דוא”ל: [email protected]
עדכון אחרון: מרץ 2023

להזמנות

דילוג לתוכן